П Р А В И Л Н И К

 

ЗА

 

Д Е Й Н О С Т Т А   Н А 

 

У Ч И Л И Щ Е Т О

 

 

 

 

Приет на заседание на ПС с протокол №12 /07.09.2011г.

 

 

НАДЯ  ГЕОРГИЕВА:

         Директор на 172 ОУ

 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Настоящият Правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището.

Чл.2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководството и управление на училището, организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта и субекта на учебно-възпитателния процес.

Чл.3.С настоящият Правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес, конкретно за условията на училището, произтичащи от ЗНП,ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

               Чл. 4. Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато образование на гражданите като осигурява:

1.             овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

2.             усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

3.             развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

4.             духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

5.             изгpaждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

6.             завършване на определените в ЗНП степени на образование и придобиване на професионална квалификация.

Чл. 5. (1) Гражданите ползват правото си на образование в системата на народната просвета независимо от своята възраст.

(2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

(3) Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в държавните и общинските училища.

Чл. 6. Системата на народната просвета се регулира от единни държавни образователни изисквания.

Чл. 7. (1) Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия. 

(2) В светските училища религиите се изучават в исторически, философски и културен план, чрез учебното съдържание на различните учебни предмети.

(3)     В светските училища могат да се изучават религии в часовете, определени за СИП или ЗИП.

Чл. 8. (1) Учениците ползват правото си на безплатно образование  като:

1.             не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

2.             ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си;

(2) За дейности извън държавните образователни изисквания се заплащат такси при условия и по ред, определени със заповед на Министъра на образованието и науката.

Чл.9.  (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички ученици на 172 ОУ.

(2) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

(3) Училищното обучение може да започне по-късно от определената в чл.7 ал.2 от ЗНП възраст след писмена молба на родителите или настойниците и с решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН.

Чл. 10. (1) Обучението и възпитанието на учениците в 172 ОУ се провежда на книжовен български език.

(2) Учениците, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(3)Майчин език по смисъла на ППЗНП е езикът, на който детето общува в семейството си.

Чл. 11. (1) Правото на избор на училище се ограничава в случаите, в които с този правилник или други нормативни документи са предвидени специални условия и ред за приемане на ученици. Ежегодно Педагогическият съвет определя начина за приемане на ученици при спазване изискванията на нормативните актове.

(2) Като юридическо лице, училището се представлява от Директора, чиито права и задължения се уреждат със ЗНП, ППЗНП и този правилник.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

РАДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. 172 ОУ е общинско училище и като такова се финансира от Столична община.

Чл. 13. (1) Училището като юридическо лице, има право на:

1.             наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията му;

2.             собствен кръгъл печат и печат с държавния герб;

3.             банкова сметка и счетоводен баланс;

4.             данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ;

5.             собствено недвижимо и движимо имущество, с което да се разпорежда;

6.             предоставяне собственото си имущество под наем; да извършва педагогически услуги и учебно-производствена дейност, ако това не е във вреда на образователния процес и са спазени санитарно-хигиенните изисквания;

7.             самостоятелно разпореждане с бюджетните и извънбюджетни средства;

8.             създаване и натрупване на фондове, включително и във валута;

9.             патентоване и продажба на продукти от своята дейност;

10.         определяне на вътрешната си структура;

11.         подбор на кадрите си;

12.         избиране начина за приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;

13.         определяне организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

14.         издаване на документи за завършен клас, етап и степен на образование;

15.         сключване на договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина без да се нарушават държавните интереси.

(2) Като юридическо лице, училището носи отговорност за:

1.       изпълнение на държавните образователни изисквания, засягащи неговата дейност;

2.       поетите задължения при приемане на учениците;

3.       създаване на условия за опазване на живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си. По смисъла на този правилник под територия на училището се разбира сградата и дворът, ограден по регулация;

4.       законосъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства и опазване на материално-техническата база;

5.       извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

           (3). Като юридическо лице 172 ОУ се представлява от директор, чиито права и задължения се уреждат с ППЗНП , както и с настоящия Правилник

РАЗДЕЛ II

172 ОУ – ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ

Чл. 14. 172 ОУ, като образователно-възпитателна институция в системата на народната просвета, осигурява завършването на клас и придобиване степен на образование.

Чл. 15. (1) Според съдържанието на подготовката, 172 ОУ е общо.

(2) Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез задължителноизбираемата подготовка съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

Чл. 16. (1) Според степента на образование, училището е основно – обучават се ученици от І – VІІІ клас включително.

(2) Основното образование се осъществява на два етапа начален и прогимназиален.

Чл. 17. (1) Началното образование е с четири годишен срок на обучение.

(2) В първи клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година, по молба на родителя /настойника/. Деца, навършили 6 години могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това. В 172 ОУ могат да се приемат и деца навършили 7 години в предходна година, но не обхванати в училище.

(3) В училището се приемат всички деца живеещи в неговия район и от други райони подлежащи на задължително обучение, по желание на родителите.

(4) За приетите в подготвителен клас и първи клас ученици, училището изпраща сведение до 30.09. в общината, където се води списък на децата, които следва да постъпят в първи клас.

(5) За децата, които следва да постъпят в първи клас, но здравословното им състояние не позволява това, обучението се отлага с решение на диагностичната комисия към РИО на МОН.

(6) В 172 ОУ се обучават интегрирано ученици със специални образователни потребности. Със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател – учител специален педагог или учител и членове: ресурсен учител, и учители. В работата на екипа могат да участват родителите или настойниците, а при необходимост и други специалисти.

(7) Екипът по ал. 6 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на децата със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на училището.

Чл. 18. (1) Децата и учениците от подготвителен клас и от I до IV клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на 172 ОУ, а за деца от подготвителния клас – с удостоверение за училищната им готовност.

(2) След издаване на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено район “Нови Искър”, където ученикът е включен в списъка на подлежащи на задължително обучение.

(3) При приемане на ученици от други училища, директорът на 172 ОУ  в 7-дневен срок от записването на преместения ученик писмено уведомява района по местоживеенето му и директорът на училището, в което се е обучавал.

Чл. 19 (1).Обучението в първи клас се организира по учебни програми утвърдени от Министъра на образованието и науката през 2001 година.

1.       През учебната 2009/2010 година  в първи клас могат да постъпят деца родени през 2003 година по преценка на родителя.

2.       Учениците от първи клас, които не усвояват учебното съдържание не повтарят класа. За тях се прилагат разпоредбите на чл.112 от ППЗНП.

3.       На учениците завършили първи клас училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети.

(2) Завършването на втори и трети клас се удостоверява с ученическа книжка.

(3) На учениците, завършили четвърти клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираема подготовка  изучавани в четвърти клас.

(4) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили IV клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за начален етап на основно образование по обективни причини, 172 ОУ издава удостоверение за завършен IV клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

Чл. 20. (1) Учениците, завършили началния етап на основното образование, продължават обучението си в V клас на 172 ОУ.

(2) Ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили IV клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за начален етап на основно образование по обективни причини, продължават обучението си V клас.

Чл. 21. Прогимназиалния етап V - VIII клас е с четири годишен срок на обучение след завършен начален етап.

Чл. 22. По желание на родителя или настойника, ученици от V - VIII клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се извършва с издаване на удостоверение за преместване от директора на 172 ОУ и при спазване изискванията на чл.18 ал.2 и ал.3 от настоящия правилник.

Чл. 23. (1) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На учениците, които ще кандидатстват в други училища се издава удостоверение за завършен клас.

Чл. 24. (1) На учениците завършили VIII клас се издава свидетелство за завършено основно образование, съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.

(2) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили VIII клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, 172 ОУ издава удостоверение за завършен VIII клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

Чл. 25. (1) При наличие на свободни места в 172 ОУ могат да постъпят ученици от други училища в І – VІІІ клас.

 (2) При преместване на ученици със специални образователни потребности те продължават обучението си по индивидуална образователна програма, която включва конкретни задачи в рамките на учебните програми по един или повече учебни предмети от учебния план.

(3) Учениците по ал. 2, които усвояват държавните образователни изисквания за клас или етап на образование, продължават обучението си по учебния план на 172 ОУ.

Чл. 26. (1) Дубликати на документи се издават от директора на училището по молба на заинтересованото лице в случай, че документът е изгубен, унищожен или е станал негоден за употреба.

(2) Дубликат се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

(3) В случай, че липсва училищна документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по съдебен ред.

(4) Дубликатите се издават, като се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи и се удостоверяват с подписа на Директора и с печат на училището.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

 

РАЗДЕЛ I

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 27. Учебно-възпитателният  процес в 172 ОУ се организира чрез дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

Чл. 28. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 и 14 часа в учебните дни. В него са включени всички ученици, подлежащи на задължително обучение и приети по установения ред в паралелки и групи.

Чл. 29. (1) Индивидуалната форма на обучение се организира за отделен ученик и включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

1.       ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни дни.

2.       за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

(3) В случаите по ал.2, т.1, училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни  часа седмично.

(4) Знанията и уменията на учениците по ал.2 т.1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал.2, т.2 – чрез изпити.

(5) Условията и редът за организиране на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 30. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2) Самостоятелна форма на обучение се организира за:

1.             Ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет.

2.             Лица, навършили 16 – годишна възраст.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със заповед на Директора , след решение на Педагогическия съвет;

Чл. 31. (1) Учениците, които ще се обучават в индивидуална и самостоятелна форма подават писмено заявление до Директора.

              (2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или самостоятелна форма.

               (3) За промяната на формата на обучение Директорът издава заповед.

Чл. 32. (1) Ученици, приети в самостоятелна форма на обучение полагат изпити по учебни предмети за съответния клас и учебна година по учебния план за дневно обучение.

(2) Ученици, преминали от дневна в самостоятелна форма по различни причини, полагат изпити по учебните предмети за съответния клас и учебна година по учебния план, по който са се обучавали до смяната на формата на обучение.

(3) Редът и времето за полагане на изпитите се определят от Директора след подадено заявление от ученика за явяване на изпити.

(4) Ученик, който е положил успешно изпитите по учебните предмети за класа преди приключване на учебната година, може да положи изпити по всички, или част от учебните предмети за следващия клас.

(5) Изпитите се провеждат съгласно изискванията на Нар.3 за системата на оценяване.

Чл. 33. (1) Изпитът по всеки учебен предмет в самостоятелна форма на обучение се провежда от учителя по съответния предмет, който е и председател на изпитната комисия.

(2) Изпитната комисия се състои от двама учители – председател и член. Тя се назначава от Директора, най-късно 3 дни, преди определената дата за изпита.

(3) Учителят изготвя конспект по учебния предмет и го предоставя на ученика най-късно един месец до първата изпитна сесия. Конспектът се утвърждава от Директора на училището.

(4) Учителят изготвя изпитни билети /практически задания/ въз основа на Конспекта, които се утвърждават от Директора.

(5) Комисията рецензира, оценява писмените /практически/ работи и отразява оценките в протокол и в Книгата за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение.

(6) Оценката от изпита по ал.1 е годишна. Когато учебния предмет е от две части и се полага изпит за всяка част, годишната оценка е средноаритметична с точност до 0.01 от оценките от двата изпита, при условие, че и двете оценки са най-малко среден (3.00). При оценка слаб (2.00) на една от частите се полага поправителен изпит по тази част.

(7) Изпитната комисия предава протокола с писмените работи и изпитните билети на Директора.

(8) Резултатите от всеки изпит се обявяват най-късно 3 дни от провеждането му.

Чл. 34. Завършването на клас и на степен на образование, в различните форми на обучение, се удостоверява с едни същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

 към следващата страница