П Р А В И Л Н И К

 

ЗА

 

Д Е Й Н О С Т Т А   Н А 

 

У Ч И Л И Щ Е Т О

 

Приет на заседание на ПС с протокол №10 /07.10.2017г.

 

 

НАДЯ  ГЕОРГИЕВА:

         Директор на 172 Обединено училище

правилника виж тук