ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА

 

Д Е Й Н О С Т Т А   Н А  172 ОУ

 

 за 2018 / 2019 учебна година

 

Приет на заседание на ПС с протокол №7 / 07.09. 2018г.

 

НАДЯ  ГЕОРГИЕВА:

         Директор на 172 Обединено училище

правилника виж тук

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

плана виж тук

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ /ЗАПОВЕД/
 

заповед виж тук