продължение 3

 

1.      да изпълнява задълженията си, определени с този правилник; изпълнява училищния правилник за безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд;

2.      да съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции;

3.     да не отсъства от учебните часове без уважителна причина

4.      да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

5.      да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави, съгласно правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина;

6.     да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

7.     да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

8.     да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

9.     да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

10. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по времe на час  без разрешение на учителя;

11. да носи ученическата си книжка в училище и да я предоставя при поискване от учителя или директора;

12. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;

13. спазва ред и дисциплина по време на извънкласни  извънучилищни дейности и мероприятия

14. да не бъде на обществени места без придружител, в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

(2) Дежурният ученик е длъжен да:

               1. почиства  преди всеки учебен час черната дъска

               2. информира учителите за отсъстващи ученици

                3. следи за опазване чистотата и имуществото в класната стая и информира класния ръководител за системните нарушения и нарушители

      (3) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник е нарушение на училищната дисциплина.

Чл.83. (1) По време на учебни занятия учениците нямат право да се явяват в следния външен вид:

1.             джапанки;

2.             къси панталонки, къси поли и демонстриране на бельо;

3.             зацапани, скъсани и раздърпани дрехи;

да използват екипа по физическо възпитание и спорт за ежедневно облекло.

      (2) По време на учебни занятия ученичките нямат право да използват:

1.             силен грим, неподходящ за тяхната възраст;

2.             боя за коса;

3.             червило в ярки цветове.

               Чл. 84.  Ученикът няма право да:

1.      накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя

2.      упражнява физическо и психическо насилие над учениците в училището

3.      вдига шум  в  в класните стаи и коридорите

4.       влиза в учителската стая без разрешение

5.      търси директора за информация и съдействие от компетенцията на учителите по учебните предмети, класния ръководител и дежурните учители

6.      да унижава личното достойнство на съучениците си свързано с религиозни, етнически и полови различия.

7.      да влиза  в други класни стаи

8.      да отсъства от училищни мероприятия, организирани през неучебните дни.

Чл. 85.(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1.             при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

2.             до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

3.             до 7 дни в една учебна година с разрешение на Директора на училището, въз основа на писмена молба от родителя.

Чл. 86. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснение до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл. 87. (1) За ученик обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, Директорът, по предложение на ПС, определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на учебния срок или годината.

(2) В случаите по ал.1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка без да са налице уважителни причини за това.

(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразяват на формирането на срочна оценка.

Чл. 88. (1) За допуснати отсъствия по чл.85 и 86 класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

(2) Броят на отсъствията на ученика по чл.85 и 86 се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата му книжка.

Чл. 89. (1) Класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик:

1.             в края на всяка учебна година като прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазване на училищната дисциплина, като се посочват положителните и отрицателните страни. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис;

2.             цялостна характеристика за развитието на ученика при завършване на основно образование. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование;

3.             при преместване на ученика в друго училище.

Чл. 90. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с този Правилник и с ППЗНП  ученикът се наказва със:

1.             забележка;

2.             извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3.             предупреждение за преместване в друго училище;

4.             преместване в друго училище;

5.             преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – само за ученици, навършили 16-годишна възраст.

(2) Дейностите, в полза на училището по ал.(1), т.2 са съобразени с възрастовите особености, здравословното състояние и не унижават достойнството на учениците, които включват:

1.   Един ден да се грижи за чистотата на физкултурния салон;

2.   Три дни да се грижи за чистотата на училищния двор;

3.   Една седмица да се грижи за чистотата на училищния двор.

(3)  Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на този правилник и ППЗНП, както когато състоянието му не позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(4)  Ученикът се отстранява от учебен час до края му, когато:

1.             пречи на учителя по време на учебния час;

2.             пречи на съучениците си по време на учебния час.

(5)         При тежки или системни нарушения на задълженията на ученика, освен наказание по ал.1, може да се наложи и мярка за намаляване на поведението.

(6)          Освен налагане на наказание по ал.(1), ученикът може да бъде насочен към консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности и други дейности, с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

Чл.91. (1) Наказанията по чл. 90, ал.(1) може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия:

1.             за неизвинени отсъствия до 10 броя се налага наказание по чл.90, ал.1, т.1;

2.             за неизвинени отсъствия до 20 броя се налага наказание по чл.90, ал. 1, т.2;

3.             за неизвинени отсъствия до 30 броя се налага наказание по чл.90, ал.1, т.3;

4.             за повече от 30 броя неизвинени отсъствия може да се наложи наказание по чл.90, ал.1, т.4.

Чл.92. (1) За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.

(2) Мерките по чл.90, ал.(5) и (6) се налагат заедно с наказанията по ал.(1).

Чл.93. (1) Наказанията и мерките са срочни.

(2) Срокът на наказанието по чл.90, ал.(1), т.1 и 4 е до края на учебната година.

(3) Срокът на наказанието по чл.90, ал.(1), т.2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.

(4) Когато наказанията по чл.90, ал.(1) т.4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

(5) Срокът на мярката по чл. 90, ал.(5) се определя в заповедта за налагането й.

Чл.94. (1) Видът и срокът на наказанието се определят като се отчитат видът и тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(2) Наказанията по чл.90, ал.(1), т.4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.

(3) Мярката по чл.90, ал.(4) не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.

(4) Срокът на мярката по чл.90, ал.(5) се определя като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на ученика.

(5) Видът и срокът на мерките по чл.90, ал.(6) се определят като се отчетат и възможностите на училището.

Чл.95. (1) наказанието по чл. 90, ал.(1), т.1, се налага със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл.90, ал.(1), т.2-5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

(2) Мярката по чл. 90, ал.(3), се налага със заповед на директора, а по чл.90, ал.5 и 6 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

Чл. 96. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказания.

(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл.90, ал.(1) и на мярката по чл. 90, ал.(5), се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(3) При налагане на наказанията по чл. 90, ал.(1), и на мярката по чл. 90, ал.(5), директорът – за наказанието по чл.90, ал.(1), т.1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(7) Преди налагане на наказанията по чл. 90, ал.(1),т. 2-5, и на мярката по чл. 90, ал.(5), задължително се уведомява дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика. По желание на ученика и неговите родители дирекция „Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.

(8) При налагане на наказанията и мерките (с изключение на мярката по чл.90, ал.(3)) се взема мнението на класния ръководител на ученика .

Чл.97. (1) В заповедта за налагане на наказанията и мерките, се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.

(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл.98. (1) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка и характеристиката на ученика.

(3)    Наложените наказания по чл. 90 се обявяват от класния ръководител пред класа.

Чл.99. (1) При налагане на мярката по чл.90, ал.(3), за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(2) При налагане на мярката по чл.90, ал.(4), за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по време на отстраняването му. При изпълнение на мярката, училището създава условия за възпитателна работа с учениците.

(3) Ученик, на който е наложено наказание по чл.90, ал.(1), т.4,  продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника регионалния инспекторат по образованието.

(4) Ученик, на който е наложена мярката по чл.90, ал.(5), за срока на мярката се лишава от правото да получава награди за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.

(5) При равни други условия, при приемане на ученици с предимство се ползват учениците, на които не е наложена мярката по чл.100, ал.(5).

Чл.100. (1) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени или предсрочно – по реда, по който са наложени.

(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл.90, ал.1, т.4 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка на ученика.

 

 

РАЗДЕЛ  III

РОДИТЕЛИ

 

Чл. 101 (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

          1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

          2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

          3. да участват в родителските срещи;

          4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

          5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

          6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

          7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, когато училището им оказва необходимото съдействие;

(3) Родителите имат следните задължения:

          1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

          2. да се запознаят срещу подпис със съдържанието на училищния учебен план и с правилника на дейността на училището при записване на детето или ученика;

          3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и добрите нрави;

          4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

          5. да се явяват в училището когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

 

 

 

ГЛАВА ПЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

РАЗДЕЛ I

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 102. Органът на управление на 172 ОУ е Директорът.

Чл. 103. (1) Директорът  на училището заема длъжността с конкурс при условия и ред, определени в КТ и ЗНП.

(2) Трудовият договор на Директора на училището се сключва с Началника на регионалния инспекторат по образованието.

(3) При отсъствие на Директора за срок повече от 30 календарни дни, Началника на РИО на МОН, София – град сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняващ длъжността “Директор”.

(4) При отсъствие на Директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.

Чл. 104 (1) Директорът:

1.             организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

2.             спазва и прилага държавните образователни изисквания;

3.             осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

4.             представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

5.             разпорежда се с бюджетните средства;

6.             сключва и прекратява трудовите договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в училището по реда на КТ;

7.             обявява свободните работни места в Бюрата по труда, РИО на МОН София – град в 3-дневен срок от овакантяването им;

8.             награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и този правилник;

9.             организира приемането на ученици, възпитанието и обучението им в съответствие с държавните образователни изисквания;

10.         подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация, съхранява печата на училището;

11.         съдейства на компетентните органи в установяване на нарушения по чл. 47 и чл.48 от ЗНП;

12.         контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната учебна документация;

13.         осигурява условия за здравно – профилактична дейност в училището;

14.         изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати.

(2) Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнението на решенията му.

(3) Директорът на училището предприема мерки за предотвратяване на форми за дискриминация в училището.

Чл. 105 (1) Правата и задълженията на Директора се определят от нормативните актове и правилника за прилагане на ЗНП.

(2) Административните актове на Директора могат да се отменят от Началника на РИО на МОН – София град.

 

РАЗДЕЛ II

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл.106. Педагогическият съвет на училището, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основните педагогически въпроси:

                  

към следващата страница