продължение 4

 

                       1.        приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

                       2.        приема правилника за дейността на училището;

                       3.        приема училищния учебен план;

                       4.        избира формите на обучение;

                       5.        обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

                       6.        определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

                       7.        приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

                       8.        прави предложения на Директора за награждаване на ученици и налагане на наказания ”предупреждение за преместване в друго училище”,“преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение” – за учениците навършили 16-годишна възраст;

                       9.        определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

                   10.        взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл.30, ал.2, т.1 от ПДУ, съответно чл.84, ал.2, т.1 от ППЗНП;

                   11.        утвърждава училищни символи и ритуали, след съгласуване с училищното настоятелство или с родителите на учениците от училището;

Чл. 107 (1) Педагогическият съвет включва в състава си учителите, възпитателите и други специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на Педагогическия съвет се включва и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл. 108 (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до Директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при  присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от Началника на РИО на МОМН.

(4) За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол.

Чл. 109 (1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на дейността в училището.

(2) Устройството и дейността му се уреждат съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) Училищното настоятелство може да предлага на Педагогическия съвет утвърждаване на униформено облекло, училищни символи и ритуали, с цел изграждане облика на училището.

(4)  Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО на МОМН.

(5) Ръководството и служителите на 172 ОУ подпомагат дейността на   Училищното настоятелство.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 110 (1) Задължителната документация в училището и срокът за нейното съхранение в архива са:

                       1.       Книга за протоколите от заседания на ПС – постоянен

                       2.       Книга за регистриране заповеди на директора-5 години

                       3.       Класьор с трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения – 50 години

                       4.       Класьор с други заповеди – 20 години

                       5.       Книга за контролната дейност на директора – 5 години

                       6.       Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОМН – 5 години

                       7.       Дневник за входяща кореспонденция и класьор с кореспонденцията – 5 години

                       8.       Дневник за изходяща кореспонденция и класьор с копия от кореспонденцията – 5 години

                       9.        Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията – постоянен

                   10.        Летописна книга – постоянен

                   11.        Книга за санитарно състояние – 5 години

                   12.        Дневник за подготвителен клас – 5 години

                   13.        Удостоверение за преместване на дете от подготвителен клас – 5 години

                   14.        Удостоверение за завършен подготвителен клас – 5 години

                   15.        Удостоверение за завършен първи клас – 5 години

                   16.       Удостоверение за завършен начален етап от основно образование – 5 години

                   17.       Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 – годишна възраст – 5 години.

                   18.       Материална книга за взетите учебни часове – до следващата финансова ревизия.

                   19.       Дневници І-VIII клас - 5 години.

                   20.       Главна книга за учениците от IVIII  клас  – постоянен

                   21.       Протоколи: срок постоянен

-                за дежурство при провеждане на писмен изпит;

-                за резултати от писмен, устен и практически изпит,

                   22.       Удостоверение за преместване на ученик  - 5 години

                   23.       Удостоверение за завършен клас – 5 години

                   24.       Дубликат на удостоверение за завършен клас – 5 години

                   25.       Регистрационна книга за издадени документи за завършена степен на образование и придобита професионална квалификация – постоянен

                   26.       Регистрационна книга за издадени дубликати на документи за завършена степен на образование и придобита професионална квалификация – постоянен

(2) Документите по ал.1 т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 15 се водят по образци, утвърдени от Министъра на образованието, младежта и науката.

(3) Със заповед на директора се определят длъжностните лица, които водят съответната документация и мястото на съхранение до и след приключването.    

(4) Задължителната училищна документация се номерира, прошнурова и подпечатва с печата на училището.

Чл. 111 Документацията относно личните досиета на учителите и служителите се съхранява от касиер - домакина.

 

ГЛАВА СЕДМА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 112 (1) Финансирането на училището се осъществява със средства от бюджета на район „Нови Искър “.

(2) Размерът на средствата по ал.1 се определят съгласно държавното образователно изискване за едногодишна издръжка на учениците.

Чл. 113 (1) Средствата за издръжка се осигуряват от район „ Нови Искър”.

(2) Получените средства по ал.1 не могат да се използват за други цели.

Чл. 114 (1) Училището, освен от бюджета, може да осигурява средства за издръжка от собствени средства (наеми, такси, дарения, целеви средства от юридически и физически лица).

(2) Училището може да реализира приходи в лева или валута и от собствени дейности: педагогически и други услуги по предмета на дейността си, учебно производство и други.

Чл. 115 (1) Директорът на училището открива банкова сметка.

(2) Директорът разработва проект за бюджет и го предлага за утвърждаване на съответния финансиращ орган.

(3) След утвърждаване на бюджета, Директорът осигурява изпълнението му за което се отчита пред финансиращия орган.

Чл. 116 Определянето и събирането на такси се извършва по тарифа утвърдена от Министъра на образованието и науката и Министъра на финансите.

Чл. 117 Организацията и управлението на финансово-икономическата дейност на училището се урежда от специфични икономически правила, утвърдени от Министъра на образованието и науката, съгласувано с Министъра на финансите.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.             Училищното ръководство да осъществява сътрудничество със законно признати не правителствени организации, в съответствие с нормативните изисквания и статута на Обществения съвет към МОМН за гражданско образование.

2.             Системата на гражданското образование и възпитание да се осъществява в съответствие с утвърдените от МОМН програми с примерен характер и да се реализира в часа на класа и чрез учебните дисциплини, чието съдържание кореспондира с проблемите на социализацията на младите хора.

3.             В плановете на класните ръководители за часа на класа да се включат теми, които да имат следните съдържателни аспекти:

·        Здравно образование;

·        Сексуално образование и превенция за СПИН;

·        Мирно решаване на конфликти и умение за водене на спорове;

·        Образование и възпитание за опазване на околната среда;

·        Превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене);

·        Превенция и противодействие срещу настъплението на деструктивни секти;

·        Противодействие на дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.        Този правилник е изготвен въз основа на всички действащи нормативни документи в системата на Народната просвета и касаещи дейността на 172 ОУ „Христо Ботев”.

2.        Настоящият Правилник за дейността на училището е  приет на Педагогически съвет проведен на  07.09.2009г.с протокол №12

 

 

 

 

 

 

НАДЯ  ГЕОРГИЕВА:

Директор на 172 ОУ Ботев”

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ..........................................................................................................................

 

Глава II

РАДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ...........................................................................................................................

РАЗДЕЛ II

172 ОУ – ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ ..........................................

 

Глава III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ .....................................................................

РАЗДЕЛ I

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ .....................................................................................................................

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ ..........................................................................................................

РАЗДЕЛ III

УЧЕБНО ВРЕМЕ ...................................................................................................................................

РАЗДЕЛ IV

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ ......................................................................

РАЗДЕЛ V

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ...............................................................................................

РАЗДЕЛ VI

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ......................................................

РАЗДЕЛ VII

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И ЗА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВНИЕ ........................................................................................................................................

 

Глава IV

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС........................................................

РАЗДЕЛ I

УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ ...........................................................................................................

РАЗДЕЛ ІІ

УЧЕНИЦИ ...............................................................................................................................................

 РАЗДЕЛ III

РОДИТЕЛИ……………………………………………………………………………………………..

 

Глава V

УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ ...........................................................................

РАЗДЕЛ I

УПРАВЛЕНИЕ .......................................................................................................................................

РАЗДЕЛ II

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ................................................................................................................

 

Глава VI

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ............................................................................................

 

Глава VII

ФИНАНСИРАНЕ ...................................................................................................................................

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ....................................................................................................

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ...................................................................................................

 

Стр. 2

 

 

 

Стр. 3

 

Стр. 4

 

 

Стр. 6

 

Стр. 6

 

Стр. 8

 

Стр. 9

 

Стр. 10

 

Стр. 12

 

Стр. 12

 

 

Стр. 13

 

 

Стр. 14

 

Стр. 14

 

Стр. 20

 

Стр. 24

 

 

Стр. 25

 

Стр. 25

 

Стр. 26

 

 

Стр. 27

 

 

Стр. 28

 

Стр. 29

Стр. 29