Земята

12.02.2015 18:14

<script type="text/javascript" src="//rj.revolvermaps.com/0/0/6.js?i=9zjlrzoponx&amp;m=7&amp;s=320&amp;c=e63100&amp;cr1=ffffff&amp;f=arial&amp;l=0&amp;bv=90&amp;lx=-420&amp;ly=420&amp;hi=20&amp;he=7&amp;hc=a8ddff&amp;rs=80" async="async"></script>