продължение 2

4.             „главен учител”;

5.             (в сила от 1.01.2010 г) „учител методик”.

(2) ( в сила от 1.10.2009 г.) Отпада чл. 68, ал. (3) и ал.(4);

(3) Длъжностите по ал.1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, а длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 – с висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”.

(4) Длъжността „възпитател” се заема от лица придобито висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”.

(5) Условията и редът по заемането на длъжностите по ал. 1 и 4 се определят съгласно ДОИ за учителска правоспособност и квалификация.

(6) Условията и редът за заемане на други длъжности, свързани с възпитателната, образователно-възпитателната, с диагностичната, корекционната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се определят съгласно ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка, за придобиване на квалификация по професии, за обучение на деца с хронични заболявания и/или специфични образователни потребности и за извънкласната и извънучилищната дейност.

(7) Директорът на училището в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване разходите за работни заплати в бюджетните организации.

 

 

Чл. 70. Длъжностите по чл.68 и чл. 69 не могат да се заемат от лица, които:

1.             са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

2.             са лишени да упражняват професията си;

3.             страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на Министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с Министъра на здравеопазването.

            Чл.71.(1).Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

           (2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

           (3) Учители постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата се поощряват с грамоти и с др.награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание

               Чл. 72. (1)Учителят има следните права:

1.             членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.Учителят, член на синдикална организация, се ползва с всички права дадени му от Колективния трудов договор за отрасъл „Средно образование”.

2.             участва в класирането на проекти на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3.             дава мнения и да прави предложения за развитието на училището;

4.             получава информация по въпроси, свързани с професионалните му задължения, както и за възможностите да повишава професионалната си квалификация;

5.             повишава образованието и професионалната си квалификация;

6.             използва материално-техническата база за изпълнение на служебните си задължения и да изисква необходимите условия за работа/класни стаи,УТС/ от ръководството на училището

7.             дава предложения във връзка с организирането на вътрешния ред в училището, графика за провеждане на учебните занятия, седмичното разписание;

8.              да бъде осведомяван  своевременно за промените в нормативните документи, указания, учебни програми;  

9.              свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии.

 

   Чл.73. (1) Учителят в 172 ОУ няма право да:

1.          организира в училището дейности на политическа, религиозна и етническа основа, да развива търговска и рекламна дейност

2.          събира пари от учениците, освен ако няма решение за това от родителите и УН

3.          ползва платен или неплатен отпуск по време на учебните занятия, освен в случаите, отбелязани в чл.157, чл.162 и чл.168 от КТ

4.          променя без решение на ПС или разрешение на директора:

1.      дневния режим

2.      седмичното разписание

3.      дежурствата

4.      заплануваните в годишния план мероприятия и дейности

5.      графиците за консултации с ученици, родители, контролните и класните работи, родителски срещи

                5.   отсъства, закъснява или напуска ПС. Освобождаване на учителя от самия ПС става след гласуване, годишната отпуска се разрешава с прекъсване в деня, в който се провежда ПС.

6.         създава пречки с поведението си за нормалното протичане  на ПС.  При нарушаване на реда  директорът, като председател на ПС има право да отстрани нарушителя, което се смята за неявяване на ПС.

7.         разпространява сведения, уронващи достойнството на учениците, учителите, работниците и ръководството, както и името на училището.

8.         събира на свое решение паралелки или класове или да допуска взимането на неговите часове от друг учител, без  знанието на директора

9.         извежда в учебни дни извън класната стая учениците, освен в случаите, когато това е предвидено в годишното разпределение по учебния предмет, програмата за СИП или в плана за часа на класа. В тези случаи се подава два дни по-рано молба  до директора, в която се посочва темата, мястото и времето за провеждане/от тръгването до връщането/на часа. При неспазване на срока за молбата или отсъствие на мероприятието в разпределението или плана  директорът  има право да не позволи извеждането на учениците.

(2) Учителят няма право да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава.

Чл. 74. (1)Учителят е длъжен да:

1.             изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната си характеристика;

2.             спазва трудовата дисциплина в 172 ОУ, което изисква от учителя да:

                        а/  идва на работа не по-късно от 15 минути преди началото на първия час за деня, ако не е дежурен;

б/   излиза от учителската стая с и влиза в клас с биенето на ІІ звънец;

                      в/   не позволява на външни лица (включително и на родители) да прекъсват учебния час или да присъстват в него без знанието на директора;

            г/  не излиза от учебния час и не позволява на учениците да излизат преди биенето на звънеца (освен по здравословни причини);

   д/ носи пълна отговорност за реда в учебния час;

   е/  изпълнява задълженията си на дежурен, определени с настоящия  правилник

                         ж/  вписва до края на учебните занятия за деня  учебния материал, който  е  преподал в главната книга, като изписва пълно темата на уроците и заверява с подписа си;

                         з/  вписва в книгата за лекторски часове взетите теми според утвърдения от директора график и носи отговорност при превишаване на декларираните лекторски часове, определени със Списък-Образец 1 и със Заповед на директора;

                          и/ носи във всеки учебен час дневника на класа, подписва се в него и отбелязва по съответния начин отсъстващите ученици в началото на часа, нанася оценките на изпитваните ученици;

       й/ изисква от учениците ученическите книжки за нанасяне на оценки от изпитванията, както и забележките

   к/ изисква от учениците и техните родители осигуряването на задължителните учебници, учебни помагала и пособия за провеждането на часа

                       л/  води според изискванията задължителната учебна документация

                       м/  изпраща пресичащите и пътуващи ученици от началния етап, когато има при тях последен час.

3.     да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;

4.     да изпълнява решенията на ПС, както и препоръките на контролните органи на РИО - София град и на МОН;

5.     да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение на учебния предмет „чужд език”, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно- езиковите норми;

6.     да уведомява своевременно и писмено директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник, с оглед недопускане на свободни часове;

7.     да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него;

8.     да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

9.     да не използва мобилен телефон по време на час;

10. да не пуши, да не внася и не употребява алкохол в училището, както и извън него – при провеждане на мероприятия и дейности, в които участвуват деца или ученици;

11. да се явява на работа с облекло и вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

12. да не внася в училище оръжие и предмети, които са източник на повишена опасност;

13. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения.

(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или друго, удобно за двете страни време.

Чл.75. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълните задължения:

1.             да следи за успеха и развитието на учениците от класа  си в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите, интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2.             да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от класа си и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3.            да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от класа си; при представяне на медицински документ или молба от родителя извинява отсъствията на учениците; при отсъствие на ученик по болест определя негов съученик, който да информира отсъстващия за преподадения учебен материал и домашните работи;

4.            своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове; изпраща съобщения по образец до родителите на учениците, направили  неизвинени отсъствия

5.             да уведомява своевременно родителите, когато спрямо ученик от неговия клас ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

6.             да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика, с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

7.             да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.138 а от ППЗНП;

8.             да организира и да провежда родителски срещи;

9.             периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа си, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на класа като общност;

10.         да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от класа си в случаите и по реда, предвидени в този правилник и ППЗНП;

11.         да осъществява връзка с другите учители, които преподават в паралелката, периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката си по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

12.         да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

13.         да осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

14.          да води редовно и съхранява учебната документация за паралелката като попълва според изискванията ученическите книжки и дневника на класа; ежеседмично сумира отсъствията на учениците и нанася  седмичното разписание в дневника, както и дежурните ученици; три пъти в срок проверява ученическите книжки, като нанася оценки, отсъствия и забележки от дневника, когато не са отразени в ученическите книжки, отбелязва с червен химикал датата на проверка и се подписва; отразява темите от часа на класа в книгата за преподадения учебен материал; вписва необходимите сведения в главната книга и в останалата документация

15.         да инструктира учениците за безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд в начало на учебната година и след коледната и пролетна ваканция, както и преди провеждането на извънучилищни дейности и мероприятия. В началния етап изпраща след края на часовете пресичащите главната улица ученици,а пътуващите качва на автобуса;

16.         да познава учебниците и учебните помагала за съответния клас, утвърдени от МОН и използването им в училището, следи за своевременното снабдяване на учениците с учебници, като отбелязва състоянието им преди раздаването в картон,  който се подписва от учениците и родителите. Връчва удостоверението за преместване на ученик само след като е приел обратно ползваните от него учебници.

17.          да събира в срок молбите за СИП, ЗИП  и ИКД и ги предава на директора;

18.          да отговаря заедно с учениците за инвентара и хигиената в училището и в класната стая;

19.          да докладва пред педагогическия съвет и прави предложения за решения за проблеми на класа и отделните ученици; прави предложения за наказания на учениците от паралелката за нарушаване на настоящия Правилник и за направени  неизвинени отсъствия като предварително е уведомил родителите; прави предложения пред ПС за учениците, които следва да приключат учебния срок или учебна година с полагане на изпити;   прави предложения пред ПС за промяна на формата на обучение на отделни ученици.                         

   (2) Да кореспондира  с родителите чрез приемни часове, родителски срещи и при необходимост.

По време на родителските срещи:

1.             се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти;

2.             не се обсъждат от класния ръководител публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделни ученици от паралелката.

(3)    На първата родителска среща за учебната година класният ръководител:

·        предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училище, с графика за контролни и класни работи и с графика за консултации на учителите.

·        изготвя декларация за възстановяването на нанесените щети, която се подписва от родителите

·         запознава родителите и учениците с настоящия Правилник

Чл.76. Дежурният учител е длъжен да:

1.      идва на училище 20 минути преди започване на дежурството му

2.      следи за реда на определен район за движението на учениците, общуването между тях, опазване на имуществото, проветряване на помещенията в голямото междучасие;

3.      изпълнява  стриктно установения график за дежурство на учителите приет на ПС

4.      посреща учениците при входа на училището, когато е дежурен от І до ІІІ час включително, проверява периодично по нареждане на директора носят ли ученическите си книжки и за груби нарушения във външния вид, с който се явяват в училище, нарушителите се записват в книгата за дежурства

5.      нанася седмичното разписание за следващия ден в книгата за преподавания материал, ако е дежурен последния  час

6.     проверява хигиената в класните стаи,  когато е дежурен последните часове и вписва впечатленията си в книгата на дежурния учител

Чл.77.Учителят планира учебния материал, съобразно учебната програма за съответния предмет и клас, методически указания и собствените си професионални възгледи и разбирания.

Чл. 78(1) Учителят не може да нарушава правата на учениците, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

(2) Учителят да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл. 79. За неизпълнение на професионалните си задължения и нарушение на трудовата дисциплина, учителите носят отговорност по КТ.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

УЧЕНИЦИ

 

Чл.80. Учениците имат важна роля за постигане целите на образователно – възпитателния процес.

Чл. 81. Ученикът има право да:

1.     избира училището, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;

2.     участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

3.     получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

4.     получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие;

5.     получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

6.     получава индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си педагогически потребности;

7.     бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

8.     да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда и да бъде защитен от училището при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

9.     да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условие и ред, определени с нормативен акт;

10. ползва безплатно училищната материалнотехническа база в учебно, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от Директора на училището;

11. бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност;

12. дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

13. участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

Чл. 82. (1) Ученикът има следните задължения:

 

към следващата страница