продължение 1

Чл. 35. Удостоверенията за завършен I клас, начален етап на образование, клас се вписват в регистрационна книга срещу подписи на родителите, чиито деца са обучавани в дневна или самостоятелна форма.

Чл. 36. Свидетелствата за завършено основно образование се вписват в регистрационни книги срещу подписи на родителите, чиито деца са обучавани в дневна или самостоятелна форма.

 

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл. 37. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми с изключение на случаите по чл.29, ал.2.

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл. 38. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира индивидуално обучение.

(4) Училището може да организира сборни групи по СИП, или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха при кандидатстване по проекти осигуряващи финансирането на тези дейности. Групите могат да се формират от ученици от различни класове.

Чл. 39. (1) Броят на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и организирането на индивидуалното обучение се определят с наредба на Министъра на образованието и науката.

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от Директора на училището при спазване на предходната алинея.

(3) В началото на учебната година Директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

(4) Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности на учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

 

 

 

РАЗДЕЛ III

УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 40. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция. Учениците от първи клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.

Чл. 41. (1) Учебната година е с продължителност 12 месеца.

(2) Учебната година започва на 15 септември, а когато този ден е почивен, започва на първия следващ работен ден.

(3) Учебните занятия са с продължителност не повече от 34 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

          (4) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. Продължителността на ІІ учебен  срок е:

·        за І клас       13 седмици

·        ІІ-ІV клас     14 седмици

·        V-VІІІ клас  16 седмици

(5) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

(6) Изключения по ал.3, 4 и 5 се допускат, само ако това е предвидено в учебния план.

Чл. 42. (1) Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, дните за отдих на учениците от I клас, други неучебни дни, както и краят на втория учебен срок се определят със заповед на Министъра на образованието, младежта и науката.

(2) Заповедта по чл. 1 се издава преди началото на всяка учебна година.

Чл. 43. (1) Определянето на учебни дни за неучебни и неучебни дни за учебни се определят със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

               (2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

 (3) Кметът на Район „Н. Искър” след съгласуване с началника на РИО може да обяви до три неучебни дни за учебна година.

 (4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост Директорът създава организация и съгласува с началника на РИО преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

Чл. 44. (1) Броят на задължителните часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:

1.             в III клас – 22 учебни часа;

2.             в IIIIV клас – 25 учебни часа;

3.             в VVIII клас – 30 учебни часа;

             (2) Часът на класа се включва в седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове.Часът за физкултура и спорт на открито и СИП се включват в седмично разписание на учебни часове извън броя на задължителните учебни часове.

             (3) Часовете за консултации се планират и графикът за провеждането им се утвърждава от директора в началото на  учебната година. Графикът съдържа името на учителя, преподавания предмет, деня, началото и края на часа на консултацията. Консултациите са с продължителност до 4 часа седмично. 

 

Чл. 45. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа. Полудневната организация се осъществява на една смяна-предобед.

(2) Целодневната организация на учебния ден се осъществява за ученици от І до ІV клас след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на санитарно-хигиенни условия и желание на родителите. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих.

(3) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможности на учениците. То се разработва в съответствие с изискванията на наредба на Министъра на здравеопазването и се утвърждава от Директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

 

Чл. 46. (1) Продължителността на учебния час е:

1.       Подготвителен клас – 30 минути

2.       III клас – 35 минути

3.       IIIIV клас - 40 минути

           4.      VVIII клас – 45 минути     

           (2). ПС приема, а директорът утвърждава дневния режим. Изменения по ал.(1) се правят при извънредни ситуации само със заповед на директора.

(3) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малка от 10 минути и не повече от 30 минути.

(4) При организацията на две смени, продължителността на учебния час в VVIII клас е 40 минути с разрешение на началника на РИО на МОН.

           (5) Учениците от подготвителен и I клас се обучават само преди обяд.  

         Чл. 47.  (1) Учениците могат да бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета  „физическо възпитание и спорт” за учебен срок или година чрез протокол на ЛКК  по профила на заболяването или експертно решение на РЕЛКК

           (2). Освобождаването на ученици от часовете по физическа култура и спорт  за определен период от време става с мотивирана писмена молба на родителя или настойника до директора на училището, придружена с медицинска бележка издадена от личния лекар,  в която са отразени здравословното състояние, мотивът за освобождаване и срокът за освобождаване.

           (3) Когато учениците са освободени от изучаване на предмета ”физическо възпитание и спорт” за една учебна година, за срочни и годишни оценки се записва текст ”освободен”.

           (4). Учениците, освободени от учебен предмет ”физическо възпитание и спорт” присъстват в учебния час като наблюдатели и в помощ на учителя по физкултура.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 48. (1) Учебното съдържание се групира в общообразователна подготовка.

(2) Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.

Чл.49. (1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в другите области и дейности.

(2) Задължителната подготовка осигурява общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователния минимум включва задължителни знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.

(3) ЗИП осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по учебни предмети от културно-образователни области, съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

(4) СИП осигурява обучение по предмети както от културно-образователните области, така и от други дейности и области, предложени на учениците за избор и се провежда извън задължителното учебно време. Чрез нея се задоволяват специфични индивидуални интереси и потребности на ученика. Тя може да се провежда в училището и извън него.

           Чл.50.(1). Желанието за обучение във формите за СИП в V -VІІІ клас се декларира до директора на училището преподписано от родителя/настойника/. СИП І-ІV клас се декларира от родителя/настойника/

                (2). Заявленията за СИП се съхраняват от директора на училището до края на учебната година и подлежат на контрол.

                (3).Групи по СИП се сформират при наличие 13 желаещи ученика  от:

·        един клас

·        два или повече класа от един и същи етап на основното образование.

 

           Чл.51.(1) В зависимост от желанието на учениците и възможностите на училището се организират извънкласни и извънучилищни форми.

            (2)Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

 

Чл. 52. (1) Учебното съдържание в 172 ОУ се систематизира в учебен план и учебни програми.

(2) Училищният учебен план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка; график на учебната година и описание на организацията на обучението в училище.

(3) Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет и се одобрява от началника на РИО.

(4) Учебна програма – определя по всеки учебен предмет и за всеки клас, целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

(5) Учебните програми за ЗИП се съгласуват с експертите по учебните предмети и се утвърждават от Началника на РИО, а тези по СИП – от Директора на училището.

Чл. 53. Учениците могат да се обучават по индивидуални учебни планове и програми, които да предвиждат усвояването на знания и умения за по-кратък срок, на по-високи равнища или едновременно за два и повече класа. Тези планове и програми се приемат от Педагогическия съвет и се утвърждават от Директора на училището.

Чл. 54. Усвояването на учебното съдържание от учениците се подпомага от учебници,  учебни помагала, учебно-помощна литература, учебни пособия и други информационни средства.

РАЗДЕЛ V

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

Чл. 55. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното им обучение се оценяват по реда и според изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 15 АПРИЛ 2003 г. ЗА СИСТЕМАТА НА ОЦЕНЯВАНЕ (ИЗМ. – ДВ, БР. 73 ОТ 2009г., В СИЛА ОТ 15.09.2009г.)

 

 

РАЗДЕЛ VI

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 56. (1) Ученикът завършва клас, ако по учебните предмети от задължителната или ЗИП подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).

(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната или ЗИП подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юни, юли и 1 – 15 септември по ред определен със заповед на Директора след решение на Педагогическия съвет.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителните изпитни сесии по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на Директора, но не по-късно от 10 октомври.

(4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната или ЗИП подготовка на редовните или на допълнителната поправителни сесии, или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа.

(5) Ученици обучаващи се в самостоятелна и индивидуална форма на обучение, при повтарянето на клас се явяват на изпити, само по предметите по които имат оценка слаб (2), или не са явили на поправителни сесии.

(6) Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.

(7)  За ученици със СОП, които не усвояват ДОИ за учебното съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуална образователна програма по един или повече учебни предмети на учебния план,по който работи училището.

Чл. 57. (1) Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или няколко учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

(2) За ученици по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция.

(3) Директорът на 172 ОУ определя със заповед условията и реда за допълнителното обучение.

(4). При необходимост допълнителното обучение на ученици по ал. 1 може да продължи и през следващата учебна година.

Чл. 58. (1) Поправителните изпити се провеждат по график съобразен с учебния план, гласуван на Педагогическия съвет и утвърден от Директора.

(2) Поправителните изпити се провеждат от комисии назначени със заповед на Директора, при спазване изискванията на Наредба № 3/2003г. и Инструкция №1 от 1999 г. на МОМН.

(3) Най-малко 5 дни преди провеждане на изпита се изготвя конспект съобразен с учебния план за съответния клас и се предоставя на учениците. Темите се изготвят от председателя на комисията, а билетите се запечатват в пликове и се подпечатват с печата на училището.

(4) Резултатите от изпитите се нанасят в протокол и се съобщават на ученика. Оценката на комисията е окончателна.

(5) Председателят на комисията след приключване на изпита представя на Директора: протокол за проведен изпит /писмен, устен/, писмените работи, конспекта и темите или задачите за изпита.

(6) Ако ученик не се яви на поправителна сесия през юни/юли поради заболяване, септемврийската сесия му се брои за първа, а втората се определя от Директора, не по-късно от 10 октомври.

Чл. 59. Учениците имат право еднократно да се явяват на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование (VІІІ клас). Изпитите се провеждат при условия и по ред определен със заповед на Директора. Оценката е окончателна. Ако оценката е слаб (2) ученикът се явява на поправителен изпит.

Чл. 60. За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на РИО на МОН и съвместно с общината и други организации създава допълнителни възможности като организира и провежда:

1.       допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

2.       извънкласни и извънучилищни дейности;

3.       консултации и насочване към обучение съобразено с възрастта и интересите на ученика.

Чл. 61. За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

Чл. 62. Учениците завършват основно образование, ако са приключили успешно VIII клас.

 

РАЗДЕЛ VII

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И ЗА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВНИЕ

Чл.63. (1) В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети с качествени показатели: задоволителен, добър, много добър и отличен.

(2) В удостоверението за завършен начален етап на основно образование се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас от ЗП, ЗИП и СИП, определени с училищния учебен план.

Чл. 64. В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебни предмети определени с учебния план, по който се обучават учениците.

Чл. 65. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните предмети определени с учебния план.

Чл. 66. /1/ Удостоверението за завършен клас, удостоверението за завършен начален етап на основното образование и свидетелството за основно образование съдържат следните задължителни реквизити:

1.             данни, идентифициращи притежателя на документа;

2.             данни за обучението на притежателя на документа – вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; резултати от обучението; подпис на директора; регистрационен номер и дата; серия и номер – за свидетелството за основно образование;

3.             наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището;

Чл. 67. Изискванията към съдържанието на документите се определят с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

 

РАЗДЕЛ I

УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл. 68. (1) Учителят организира и провежда образователно-възпитателния процес, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за по-пълното им интегриране в училищната и социалната среда.

(2) Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.

(3) За заемането на длъжностите “учител” и “възпитател” се изисква диплома за завършена степен на висше образование-“магистър”, “бакалавър” или “специалист” и педагогическа правоспособност.

(4) Учителската правоспособност се определя от присъдената квалификация “учител”.

Чл. 69. ал. (1) (в сила от 1.10.2009 г) Учителските длъжности са:

1.             „младши учител”;

2.             „учител”;

3.             „старши учител”;

 

към следващата страница