ГРАФИЦИ

172 ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”,ГР.НОВИ ИСКЪР

Г Р А Ф И К

за дежурства

I І  уч.срок, 2018/2019 година

 

                          I-ви етаж

06.02 - 08.02.2019г. – Р.Давидкова, И.Добрева

11.02 – 15.02.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

18.02 – 22.02.2019г. –  Р.Давидкова, И.Добрева

25.02 – 01.03.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

04.03 – 08.03.2019г. –Р.Давидкова, И.Добрева

11.03 – 15.03.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

18.03 – 22.03.2019г. – Р. Давидкова, И.Добрева

25.03 – 29.03.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

08.04 – 12.04.2019г. –Р.Давидкова, И.Добрева

15.04 – 19.04.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

22.04 – 26.04.2019г. – Р. Давидкова, И.Добрева

29.04 – 03.05.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

06.05 – 10.05.2019г. – Р. Давидкова, И.Добрева

13.05 – 17.05.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

20.05 – 24.05.2019г. –Р.Давидкова, И.Добрева

27.05 – 31.05.2019г. – М.Стоименова, К.Георгиева

 

II-ри етаж

 

 

                       Понеделник – Н.Божилова

                       Вторник –Цекова

                       Сряда – Л.Дончева

                       Четвъртък – Й.Костова,П.Александрова

                       Петък –  Ал.Вътков

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОУ”Х р.Ботев”

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАФИКА ЗА ДЕЖУР СТВО:

Главен дежурен:

þ идва на училище 30 минути преди началото на учебните занятия и дежури до края на последния учебен час;

þ докладва на директора за отсъствието на учители за деня;

þ подпомага ръководството при организацията на учебния процес за седмицата;

þ координира дейността на дежурните учители;

þ отразява нарушения / произшествия в Дневник за дежурство.

Дежурни учители:

þ идват на училище 20 минути минути преди началото на учебните занятия и дежурят по време на междучасията, спазвайки определеното място за дежурство;

þ осигуряват реда на територията на училището и опазването на материалната база;

þ носят отговорност за реда и дисциплината по време на междучасията; 

þ докладват на ръководството на училището за неизправности или нанесени ще-ти на материалната база или констатирани нарушения.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички учители в училището срещу подпис за сведение и изпълнение. Графикът се поставя на видно място в учи-телската стая.

 

Директор: ________________

 

 

172 ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ”

ГР.НОВИ ИСКЪР

 

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на II-рия час на класа

ІІ уч.срок, 2018/2019 година

 

                                   

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

I

Милена Стоименова

понеделник

 14.00

II

Костадинка Георгиева

понеделник

 12.10

III

Румяна Давидкова

петък

13.10

IV

Ива Добрева

вторник

12.20

V

Надка Божилова

понеделник

14.00

Лидия Дончева

вторник

13.10

VIІ

Детелина Спиридонова

понеделник

13.50

VIIІ

Мариета Цекова

четвъртък

14.00

ІХ

Александър Вътков

понеделник

14.00

 

 

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОУ”Х р.Ботев”

                         172 ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”,ГР.НОВИ ИСКЪР

 

                         Г Р А Ф И К

 

                                   за провеждане на консултации

                                                      ІІ  уч.срок

                                                      2018/2019 година

 

                   

   КЛАС

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

     ДЕН

ЧАС

       І

Милена Стоименова

четвъртък

13.00

       ІІ

Костадинка Георгиева

сряда

12.10

      ІІІ

Румяна Давидкова

понеделник

13.10

      ІV

Ива Добрева

вторник

13.30

    I-ІV

Флора Чолакова

 сряда

13.10

   V-ІХ

Лидия Дончева

вторник

13.50

   V-ІХ

Александър Вътков

  сряда

14.00

   V-ІХ

Детелина Спиридонова

понеделник

 

13.50

    V-ІХ

Румяна Давидкова

 

14.00

    І-ІХ

Мариета Цекова

петък

13.10

    V-ІХ

Надка Божилова

вторник

13.10

VІІ-ІХ

Петкана Александрова

понеделник

13.10

V-ІХ

Флора Чолакова

 

13.30

 

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОУ”Х р.Ботев”

 

 

                172 ОУ”ХРИСТО БОТЕВ”,ГР.НОВИ ИСКЪР

 

 

                                                Г Р А Ф И К

                          за провеждане на модули

                                и спортни дейности                          

                                                   ІІ  учебен срок

                                              2018/2019 година

 

                                          

                                                       

 

КЛАС

ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

 

       І

СД лека атл.

Мариета Цекова

четвъртък

 11.30

      ІІ

СД лека атл.

Мариета Цекова

вторник

12.15

      ІІІ

СД лека атл.

Мариета Цекова

четвъртък

12.20

      ­­ІV

Модул лека атл

Мариета Цекова

понеделник

12, 20

 

 

        

 

 

    КЛАС

 

ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

     V

СД б-бол

Мариета Цекова

четвъртък

13,10

     VІ

СД б-бол

Мариета Цекова

вторник

13,10

     VІІ

СД б-бол

Мариета Цекова

понеделник

13.10

    VІІІ

СДб-бол

Мариета Цекова

понеделник

14.00

 

     ІХ

СД б-бол

Мариета Цекова

вторник

14.00

 

 

 

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОУ”Христо Ботев”

                                                                           

172 ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”,ГР.НОВИ ИСКЪР

 

 

Г Р А Ф И К

                                     за провеждане на СИП   и ФУЧ

ІІ уч.срок, 2018/2019 година

 

КЛАС

ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

Религия

М. Стоименова

четвъртък

 12.15

IIІ и ІV

Религия

М. Стоименова

сряда

12.20

І и ІІ

Англ.език

Флора Чолакова

понеделник

11.30        

V

Религия

М.Стоименова

понеделник

13.10

 

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОУ”Х р.Ботев”

 

172 ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”,ГР.НОВИ ИСКЪР

 

 

Г Р А Ф И К

                                     за провеждане на СИП   и ФУЧ

ІІ уч.срок, 2018/2019 година

 

 

КЛАС

ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

Религия

М. Стоименова

четвъртък

 12.15

IIІ и ІV

Религия

М. Стоименова

сряда

12.20

І и ІІ

Англ.език

Флора Чолакова

понеделник

11.30        

V

Религия

М.Стоименова

понеделник

13.10

 

 

 

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОУ”Х р.Ботев”

 

172ОУ,,Христо Ботев” гр. НовиИскър

 кв.Гниляне, ул.,,Христо Ботев”№51, тел./факс: 996 40 02, e-mail:hristo_botevg@mail.bg

 

                                          Г Р А Ф И К

 

                          за консултации в часовете по самоподготовка

                                     ІІ срок  на уч.2018/2019 г

 

 

КЛАС

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

       І

Милена Стоименова

понеделник

 14.30

       ІІ

Костадинка Георгиева

четвъртък

 13.50

      ІІІ

Румяна Давидкова

сряда

 14.30

      ІV

Ива Добрева

понеделник

 13.30

   ІІ - ІV

Флора Чолакова

вторник

 13.30

    V-VІІ

Детелина Спиридонова

понеделник

 14.40

    V-VІІ

Лидия Дончева

вторник

 14.40

    V -VІІ

Александър Вътков

понеделник

 14.30

    V-VІІ

Флора Чолакова

петък

 14.30

    V -VІІ

Румяна Давидкова

вторник

 14.30

 

 

 

 

НАДЯ ГЕОРГИЕВА

Директор на 172 ОУ“Хр.Ботев“